ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КУЛТУРНАТА ПАМЕТ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ИДЕНТИЧНОСТИ, Ана Лулева, Иванка Петрова (съст.) София: ИК Гутенберг, 2015. 407 с. – Валентина Ганева-Райчева


Author: anthropology