Петър Воденичаров – МАРИНЕЛА П. МЛАДЕНОВА. БАНАТСКИЯТ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК В КОНТЕКСТА НА СЛАВЯНСКАТА МИКРОЛИНГВИСТИКА. (ИСТОРИЯ, ДИНАМИКА НА НОРМАТА И ЕЗИКОВИ ПОЛИТИКИ. Университетско издателство „Неофит Рилски“, Благоевград, 2021, ISBN 978-954-00-0262-0


Author: Petar Vodenicharov