Call for Papers 10/2/2023

 Call for Papers 10/2/2023

Контакт – конфликт

е основният тематичен фокус на кн. 2/2023 г. на списание Антропология/Anthropology. Тази централна за етнологията опозиция през последните години  стана особено актуална на основата на противопоставянията (реални и символични) между различни общности и групи, провокирани от широк спектър от фактори: миграционните потоци на големи групи хора, конструирането и утвърждаването на колективни (вкл. и национална) иденнтичности, война, каквато доскоро изглеждаше немислима в Европа, и не на последно място – от вечния екзистенциален въпрос за „живот с другите“  (Цветан Тодоров).

Какво място имат културата и културната памет в мобилизациите на социалните движения и и взаимодействията – контакт и конфликт –  между различни социални групи? Какво предизвиква конфликтите и как те се овладяват или не културно, т.е каква е културата на контакт или културата на конфликт в миналото и днес?

В търсене на отговорите на поставените въпроси от тематичния фокус на кн. 2/2023 на списание „Антропология/Anthropology. Journal for Sociocultural Anthropology“ предлага следните акценти:

– конфликтни взаимоотношения (реални и символични) между различни общности и групи;

– граждански движения и форми на мобилизации –  „за“ и „против“

– дигиталното пространство като поле на мобилизации;

–  употреби на паметта в посткомунистическото общество: мобилизации на споменни групи, про- и анти-, историческа памет и постпамет;

– контакт и конфликт бежанци/имигранти – местни;

– конфликтът местни – „феодали“

Краен срок за изпращане на ръкописите – 15 октомври 2023

Краен срок за публикуване – 30 ноември 2023

Ръкописите се рецензират анонимно

Моля, изпращайте статиите на български или на английски език на адрес:  journal.anthropology@swu.bg  и на  vbozhinov@abv.bg ,  д.р Венцислав Божинов, съставител на броя

 

Call for Papers 10/2/2023

Contact – Conflict is the main thematic focus of Антропология/Anthropology Journal issue 2/2023. This opposition, central to ethnology, in recent years has become particularly relevant on the basis of oppositions (real and symbolic) between different communities and groups, provoked by a wide range of factors: migration flows of large groups of people, the construction and affirmation of collective (including national) identities, war, which until recently seemed unthinkable in Europe, and last but not least – emerging from the eternal existential question of „life with others“ (Tsvetan Todorov).

What role do culture and cultural memory play in the mobilizations of social movements and the interactions – contact and conflict – between different social groups? What causes conflicts and how are they managed or not culturally, i.e. what is the culture of contact or the culture of conflict in the past and today?

In search of the answers to the questions related to the thematic focus of „Антропология/Anthropology. Journal for Sociocultural Anthropology“, issue 2/2023, we suggest the following highlights:

  • Conflicting relationships (real and symbolic) between different communities and groups;
  • Civil movements and forms of mobilization – „for“ and „against“
  • The digital space as a field of mobilizations;
  • Uses of memory in post-communist society: mobilizations of memorial groups, pro- and anti-, historical memory and post-memory;
  • Contact and conflict between refugees/immigrants and locals;
  • Conflicts emerging along the lines of „local“ residents – „feudal“ overlords;
  • Oppositions and disputes over different visions and ideologies regarding the future;
  • Conflicts and contradictions on practices of resource management, environmental protection and heritage.

Deadline for manuscript submissions: October 15, 2023.

Deadline for publications: November 30, 2023.

Papers are reviewed anonymously.

Please send the manuscripts in Bulgarian or in English to the following e-mails: journal.anthropology@swu.bg and to Ventsislav Bozhinov (vbozhinov@abv.bg) , volume editor.

Click to access CALL-FOR-PAPERS-Anthropology_2_2023.pdf

About Ana Luleva

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН София 1000 Ул. „Московска“ 6А
This entry was posted in News. Bookmark the permalink.