АНТРОПОЛОГИЯ

АNTHROPOLOGY

Списание за социокултурна антропология

Journal for Socioсultural Anthropology
Issue 8 /2021
ISSN 2367-573X (Print); ISSN 2682-9649 (Online)

Anthropology. Journal for Sociocultural Anthropology/ Антропология. Списание за социокултурна антропология is an annual edited journal of scholarship on Europe with focus on Southeastern and Eastern Europe. Our mission is to encourage academic discussion and debate on sociocultural anthropology, open to Bulgarian and international authors alike.


 

СЪДЪРЖАНИЕ/ CONTENTS

Research Articles:

PERSPECTIVES UPON BULGARIAN SOCIALIST/POST-SOCIALIST EVERYDAY LIFE OF THOSE WHO “REMAIN” AND THOSE WHO “LEFT”

Dilyana Ivanova Zieske, William Frederick Zieske /

КОНФЛИКТНИ ВЪЗГЛЕДИ ПРИ ОБЯВЯВАНЕТО НА ПРИРОДНИ ОБЕКТИ ЗА ЗАЩИТЕНИ. СЛУЧАЯТ ДЖУЛЮНГЬОЛ / CONFLICTING VIEWS ON THE ESTABLISHMENT OF PROTECTED AREAS: THE CASE OF JULYUNGYOL

Петър Петров /

МЕСТНО РАЗВИТИЕ, ТУРИЗЪМ И ЗАЩИТЕНИ ПРИРОДНИ OБЕКТИ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАИ ОТ С. БЪЛГАРЕВО / LOCAL DEVELOPMENT, TOURISM, AND PROTECTED NATURAL SITES. CASE STUDIES FROM THE VILLAGE OF BALGAREVO

 Ивайло Марков, Десислава Пилева /

„БЪДЕТЕ ДОБРИ КАТО ХЛЯБА“. ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЪЧЕН ХЛЯБ КАТО СОЦИАЛНИ АКТЬОРИ/ „BE AS GOOD AS THE BREAD“. HANDMADE BREAD MAKERS AS SOCIAL ACTORS

Иванка Петрова /

ВЛАСТ И СЪПРОТИВА: ПЕТДЕСЕТНИТЕ БОЖИИ ЦЪРКВИ И АТЕИСТИЧНАТА ПОЛИТИКА ПРИ СОЦИАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ/ POWER AND RESISTANCE: THE PENTECOSTAL ‘CHURCHES OF GOD’ AND ATHEIST POLITICS UNDER SOCIALISM IN BULGARIA

Велислав Алтънов /

ПРАВОСЛАВНИ ЦЪРКВИ В СОФИЯ – САКРАЛНИ МЕСТА НА ПАМЕТТА/ THE ORTHODOX CHURCHES IN SOFIA – SACRED PLACES OF MEMORY

 Валентина Шарланова /

КАЛОФEРСКАТА ДАНТЕЛА – МАТЕРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, СОЦИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ. ПЪРВИ ОПИТИ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДАНТЕЛЕНОИНДУСТРИАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В КАЛОФЕР / KALOFER LACE – MATERIAL TECHNOLOGIES, SOCIAL TECHNOLOGIES. FIRST ATTEMPTS FOR INSTITUTIONAL FUNDING OF KALOFER LACECRAFT INDUSTRIAL SCHOOL

 Дария Василева /

ПРИКАЗКА И ВЪПЛЪТЕН УМ: ПРОЯВЛЕНИЯ НА ОБРАЗНИТЕ СХЕМИ „ЦЕНТЪР – ПЕРИФЕРИЯ“ И „ГОРЕ–ДОЛУ“  В ТРАДИЦИОННИТЕ ПРЕДСТАВИ И БЪЛГАРСКИТЕ ВЪЛШЕБНИ ПРИКАЗКИ ОТ ТИПА АТ 450 „БРАТЧЕ ЕЛЕНЧЕ“/ FAIRY TALE AND EMBODIED MIND: MANIFESTATIONS OF CENTER-PERIPHERY AND UP-DOWN IMAGE SCHEMAS IN BULGARIAN FOLK FAIRY TALES OF AT 450 BROTHER AND SISTER TALE-TYPE

Деляна Димитрова /

Reviews

Jasna Čapo – NADÈGE RAGARU „ET LES JUIFS BULGARES FURENT SAUVÉS…“ UNE HISTOIRE DES SAVOIRS SUR LA SHOAH EN BULGARIE. PARIS: PRESSES DE SCIENCESPO, 2020. P. 381

Ана Лулева МАРИЯ МАРКОВА. БЪЛГАРИТЕ В ЗАПАДНА ТРАКИЯ – ГРАНИЦИ И ИДЕНТИЧНОСТ (ХIХ-30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ В.). СОФИЯ, ИЗДАТЕЛСТВО НА БАН „ПРОФ. М. ДРИНОВ“, 2021, 376 С., 44 ИЛЮСТРАЦИИ. ISBN 978-619-245-104-2

Милена Беновска – АНА ЛУЛЕВА. КУЛТУРА НА (НЕ)ДОВЕРИЕТО В БЪЛГАРИЯ. АНТРОПОЛОГИЧНИ ПЕРСПЕКТИВИ. СОФИЯ. ИК „ГУТЕНБЕРГ“. 2021. 325 С. ISBN 978-619-176-190-6

Венцислав Божинов – ИВА КЮРКЧИЕВА. ЕТНОЛОГИЯ И ФУТБОЛ. СОФИЯ, ИЗДАТЕЛСТВО НА БАН „ПРОФ. М. ДРИНОВ“, 2021, 252 С., 35 ИЛЮСТРАЦИИ, ISBN 978-619-245-066-3

Publisher

The journal is published by the Ethnology and Balkan Studies Department, South-West University „Neofit Rilski“, Bulgaria. Antropologia/Anthropology. Journal for Sociocultural anthropology is a peer-reviewed journal.

Copyright © South-West University „Neofit Rilski“, Bulgaria

ISSN 2682-9649 (Online)

ISSN 2367-573-X (Print)

Contacts: : journal.anthropology@swu.bg

Address: 66 Ivan Mihailov St, 2700 Blagoevgrad