АНТРОПОЛОГИЯ

АNTHROPOLOGY

Списание за социокултурна антропология

Journal for Socioсultural Anthropology
Issue 4 /2017
ISSN 2367-573X

Anthropology. Journal for SocioCultural Anthropology/ Антропология. Списание за социокултурна антропология is an annual edited journal of scholarship on Europe with focus on Southeastern and Eastern Europe. Our mission is to encourage academic discussion and debate on socio-cultural anthropology, open to Bulgarian and international authors alike.


 

СЪДЪРЖАНИЕ/ CONTENTS

MULTICULTURALISM IN NATION-STATES AND IN CONSOCIATIONS: A COMPARATIVE PERSPECTIVE – Christian Giordano

ИДЕНТИЧНОСТИ В ДВИЖЕНИЕ: ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ДИАСПОРИ (IDENTITIES IN MOTION: A LOOK AT TODAY’S BULGARIAN DIASPORAS) – Юлиана Рот (Juliana Roth)

IRONY, MEMORY, AND MEMORABILIA: AMERICANS CONSUMING THE COLD WAR – Bridget McKenney Costello

IMAGES OF “OUR FOREIGN FRIENDS”: REPRESENTATIONS OF STUDENTS FROM THE MIDDLE EAST AND AFRICA IN THE BULGARIAN STUDENT’S TRIBUNE NEWSPAPER (1960-s – 1970-s) – Desislava Pileva

БЕДСТВИЕ СЛЕД БЕДСТВИЕТО: НАВОДНЕНИЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В ЕДНО БЪЛГАРСКО СЕЛО (DISASTER AFTER THE DISASTER: FLOOD AND RECOVERY IN A BULGARIAN VILLAGE) – Петър Петров (Petar Petrov)

КУФАРНАТА ТЪГОВИЯ: ФЕНОМЕН НА ПРЕХОДА ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ? (THE SUITCASE TRADE: A PHENOMENON OF THE TRANSITION OR A RESTORATION OF CULTURAL TRADITION?) – Красимир Асенов (Krasimir Asenov)

ГРАНИЦИ И ИДЕНТИЧНОСТИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА ЗАПАДНА ТРАКИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БЪЛГАРИТЕ (20-те ГОДИНИ НА XX ВЕК). НАПУСКАНЕТО НА РОДИНАТА (BORDERS AND IDENTITIES IN THE RURAL AREAS OF WESTERN THRACE THROUGH THE PERSPECTIVE OF THE BULGARIANS (20s OF THE 20th CENTURY). LEAVING THE BIRTHPLACE) – Мария Маркова (Maria Markova)

THE ISSUE OF QUALITY IN WESTERN CHURCH MUSIC – Alexandra Fol

РЕТРО. СПОМЕНИ ОТ ЕДНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В САЩ ПРЕЗ 1978 г. (RETRO. MEMORIES OF AN INTERNSHIP IN THE USA IN 1978) – Радост Иванова (Radost Ivanova)

БЪЛГАРО-СРЪБСКО АКАДЕМИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕТНОЛОГИЯТА И ФОЛКЛОРИСТИКАТА. ДВАДЕСЕТА ГОДИШНИНА НА ЕТНО-КУЛТУРОЛОЖКАТА РАБОТИЛНИЦА В СВРЛИГ (BULGARIAN – SERBIAN ACADEMIC COLLABORATION IN ETHNOLOGY AND FOLKLORE STUDIES. 20th ANNIVERSARY OF THE ETHNO-CULTURAL WORKSHOP IN SVRLIG – Станка Янева

ИВАЙЛО МАРКОВ – НАЧО ДИМИТРОВ. ТРУДОВА МОБИЛНОСТ НА КАРАКАЧАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ. СОФИЯ: ИК“ГУТЕНБЕРГ“ 2015. 308 с

НАЧО ДИМИТРОВ – ИВАЙЛО МАРКОВ. МИГРАЦИИ И СОЦИО-КУЛТУРНА ДИНАМИКА. АЛБАНЦИТЕ ОТ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ. СОФИЯ: ИК „ГУТЕНБЕРГ“ 2015. 407 с

СТАНКА ЯНЕВА – САША ЛОЗАНОВА. 24 ВЕКА ИЗОБРАЖЕНИЯ АРХЕТИПИ В ИЗКУСТВОТО ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ. АНТИЧНОСТ, СРЕДНОВЕКОВИЕ, ВЪЗРАЖДАНЕ. СОФИЯ: АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“ 2014, 148 с., с ил

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА – МАРТА ИВАЙЛОВА. ЖЕНСКИ БОЖЕСТВА В ГОЛЕМИТЕ ПРОРИЦАЛИЩА ДЕЛФИ И ДОДОНА. ГЕЯ, ДИОНА И ТЕМИДА. УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СОФИЯ, 2015. 167 стр.

 

 


 

Publisher

The journal is published by the Ethnology and Balkan Studies Department, South-West University „Neofit Rilski“, Bulgaria Antropologia/Anthropology is a refereed journal.

Copyright © South-West University „Neofit Rilski“, Bulgaria

Contacts: : journal.anthropology@swu.bg

Address: 66 Ivan Mihailov St, 2700 Blagoevgrad