АНТРОПОЛОГИЯ

АNTHROPOLOGY

Списание за социокултурна антропология

Journal for Socioсultural Anthropology
Issue 9 (2) /2022
ISSN 2367-573X (Print); ISSN 2682-9649 (Online)

Anthropology. Journal for Sociocultural Anthropology/ Антропология. Списание за социокултурна антропология is an annual edited journal of scholarship on Europe with focus on Southeastern and Eastern Europe. Our mission is to encourage academic discussion and debate on sociocultural anthropology, open to Bulgarian and international authors alike.


 

СЪДЪРЖАНИЕ/ CONTENTS

Research Articles

ОТВЪД „РОЗОВАТА ГРАДИНА“: ПРОИЗВОДСТВО НА ЗНАНИЕ И ЕМОЦИИ НА ТЕРЕНА В РУСИЯ / BEYOND THE “ROSE GARDEN’’: PRODUCTION OF KNOWLEDGE AND EMOTIONS IN THE FIELD IN RUSSIA

http://anthropology-journal.org/wp/wp-content/uploads/2022/12/sp.-Antropologoa_9_01-M.Benovska.pdf

Милена Беновска (Milena Benovska)

ФЕЙСБУК КАТО ТЕРЕН ЗА АНТРОПОЛОГИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА / Facebook AS A FIELD OF ANTHROPOLOGICAL RESEARCH: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES  

http://anthropology-journal.org/wp/wp-content/uploads/2022/12/sp.-Antropologoa_9_02-A.-Ilieva.pdf

Ангелина Илиева (Angelina Ilieva)

КРАЕВЕДСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ И СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ КАТО ТЕРЕН В ЕТНОЛОГИЯТА / INITIATIVES INSPIRED BY LOCAL STUDIES OF HISTORY AND  SOCIAL NETWORKS AS FIELD SITES IN ETHNOLOGY

<p></p><a href=”http://anthropology-journal.org/wp/wp-content/uploads/2022/12/sp.-Antropologoa_9_04-N.Venkov.pdf“>Сваляне на статията</a>

Златина Богданова (Zlatina Bogdanova)

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВСЕКИДНЕВНИТЕ МУЛТИКУЛТУРИ В ЗАПАДНИЯ ПОСТКОЛОНИАЛЕН ГРАД. СОЦИАЛНА МУЛТИКУЛТУРА ПРИ ЖЕНСКИЯ ПАЗАР В СОФИЯ / STUDIES ON EVERYDAY MULTICULTURE IN THE WESTERN POSTCOLONIAL CITY. SOCIAL MULTICULTURE AT THE WOMEN’S MARKT IN SOFIA

http://anthropology-journal.org/wp/wp-content/uploads/2022/12/sp.-Antropologoa_9_04-N.Venkov.pdf

Никола Ат. Венков  (Nikola A. Venkov)

AБИТУРИЕНТСКИТЕ БАЛОВЕ ПРЕЗ 60-те г. на ХХ в. (ПО ПРИМЕРА НА СЕЛИЩЕ В БЛИЗОСТ ДО СОФИЯ) /THE GRADUATION BALLS DURING THE 1960s (THE CASE OF A VILLAGE NEAR SOFIA) 

http://anthropology-journal.org/wp/wp-content/uploads/2022/12/sp.-Antropologoa_9_05-S.Sredkova.pdf

Соня Средкова (Sonia Sredkova)

ПРОУЧВАНЕТО НА РИБАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ПО ДУНАВ И ТЯХНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КАТО ПРОЦЕС НА ИЗОБРЕТЯВАНЕ / THE STUDY OF FISHING COMMUNITIES ALONG THE DANUBE AND THEIR CULTURAL HERITAGE AS A PROCESS OF INVENTION

http://anthropology-journal.org/wp/wp-content/uploads/2022/12/sp.-Antropologoa_9_06-N.Nenov_.pdf

Николай Ненов (Nikolay Nenov)

THE UNOFFICIAL HIERARCHY IN THE EVERYDAY LIFE OF THE CZECHOSLOVAK PEOPLE’SARMY BETWEEN 1968 AND 1989:  FROM THE POINT OF VIEW OF ETHNOLOGY

http://anthropology-journal.org/wp/wp-content/uploads/2022/12/p.-Antropologoa_9_07-K.Altman.pdf

Karel Altman

Reviews

Лулева, А., И. Петрова, П. Петров, С. Казаларска, Я. Янчева, съст. Българският социализъм: идеология, всекидневие, памет. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2022. (Luleva, A. I. Petrova, P. Petrov, S. Kazalarska, Y. Yancheva (eds) The Bulgarian Socialism: Ideology, Everyday Life, Memory. Sofia: Prof. Marin Drinov Publ. House of BASq 2022)

http://anthropology-journal.org/wp/wp-content/uploads/2022/12/sp.-Antropologoa_9_08-N.Vukov_.pdf

Николай Вуков

Milan Tomašević, Космологика. Контекстуализациja популларне космологиjе. EИ САНУ.Београд, 2020. 291 pp.ISBN 978-86-7587-105-7 [Milan Tomašević, Кosmologic: The Contextualisation of Popular Cosmology. EI SASA. Belgrade. 2020. 291 pp., ISBN 978-86-587-105-7]

http://anthropology-journal.org/wp/wp-content/uploads/2022/12/sp.-Antropologoa_9_09-I.Bashich.pdf

Ivana Bašić

Raluca Mateoc and François Ruegg (eds.) Recalling Fieldwork. People, places, and encounters. LIT Verlag Münster, 2020 ISBN9783-643-80247-7

http://anthropology-journal.org/wp/wp-content/uploads/2022/12/sp.-Antropologoa_9_10-M.Chernac.pdf

Maria Cernat

 

Publisher

The journal is published by the Ethnology and Balkan Studies Department, South-West University „Neofit Rilski“, Bulgaria. Antropologia/Anthropology. Journal for Sociocultural anthropology is a peer-reviewed journal.

Copyright © South-West University „Neofit Rilski“, Bulgaria

ISSN 2682-9649 (Online)

ISSN 2367-573-X (Print)

Contacts: : journal.anthropology@swu.bg

Address: 66 Ivan Mihailov St, 2700 Blagoevgrad