АНТРОПОЛОГИЯ

АNTHROPOLOGY

Списание за социокултурна антропология

Journal for Socioсultural Anthropology
Issue 10 (2) / 2023
ISSN 2367-573X (Print); ISSN 2682-9649 (Online)

Anthropology. Journal for Sociocultural Anthropology/ Антропология. Списание за социокултурна антропология is an annual edited journal of scholarship on Europe with a focus on Southeastern and Eastern Europe. Our mission is to encourage academic discussion and debate on sociocultural anthropology, open to Bulgarian and international authors alike.


СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS

Editorial

КОНТАКТ – КОНФЛИКТ

Венцислав Божинов

Research Articles

МЕЖДУ ОДОМАШНЯВАНЕ И ОСТОКОВЯВАНЕ. МИНЕРАЛНА ВОДА, ИНФРАСТРУКТУРА И НАПРЕЖЕНИЯ В ХИДРОСОЦИАЛНИЯ ЦИКЪЛ НА ВЕЛИНГРАД / BETWEEN DOMESTICATION AND COMMODIFICATION: MINERAL WATER, INFRASTRUCTURES, AND TENSIONS IN THE HYDROSOCIAL CYCLE OF VELINGRAD (BULGARIA)

Рафаел Сегон, Миладина Монова / Raphaëlle Segond, Miladina Monova

ЮРИДИЧЕСКА АНТРОПОЛОГИЯ: СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА И ЗАКОНЪТ ОКОЛО КАЗУСИ С ДИСОНАНТНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО / LEGAL ANTHROPOLOGY: CASE LAW AND LEGAL FRAMEWORK IN DISSONANT CULTURAL HERITAGE CASES

Даниела Симеонова-Коруджиева /Daniela Simeonova-Korudzhieva

КОНТАКТИ И КОНФЛИКТИ В ПРИЕМНАТА ГРИЖА В БЪЛГАРИЯ  / CONTACTS AND CONFLICTS IN FOSTER CARE IN BULGARIA

Христинка Башева-Николова / Christinka Basheva-Nikolova

SETTLEMENT OF THE CZECH BORDERLANDS AFTER THE SECOND WORLD WAR: RE-EMIGRATION OF COMPATRIOTS FROM BULGARIA

Tereza Lančová

НЕВИЖДАЩОТО ТЯЛО – КОНТАКТ И КОНФЛИКТ ПРИ СРЕЩАТА НА ЗРЯЩИ И НЕЗРЯЩИ / THE NON-SEEING BODY – CONTACT AND CONFLICT IN THE ENCOUNTER OF THE SIGHTED AND THE VISUALLY IMPAIRED PERSONS

Мария Славчева/ Maria Slavcheva

ЗЕМЛЯЧЕСКИТЕ И РОДОВИТЕ СРЕЩИ КАТО ПАЗИТЕЛИ НА ПАМЕТТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ ОТ ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ /LOCAL AND KIN MEETINGS AS A FORM OF MEMORY KEEPING MODUS FOR THE HEIRS OF REFUGEES FROM AEGEAN MACEDONIA
Щерьо Щерев / Shterio Shterev

Book Reviews

Любомир Миков. Култова архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България (ХVI-XX век). Бекташи и къзълбаши/ алевии. София, 2012, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“. 579 стр. 

Любомир Миков. Джамии и месджиди в България (интериор, екстериор, декорация). София, 2017,  Академично издателство „Проф. Марин Дринов“. 344 стр.

Милена Беновска

Атанаска Станчева. Пътища към устойчивостта. София – Ерове, 2023. 393 с.

Десислава Пилева


Publisher

The journal is published by the Ethnology and Balkan Studies Department, South-West University „Neofit Rilski“, Bulgaria. Antropologia/Anthropology. Journal for Sociocultural Anthropology is a peer-reviewed journal.

Copyright © South-West University „Neofit Rilski“, Bulgaria
ISSN 2682-9649 (Online)
ISSN 2367-573-X (Print)
Contacts: journal.anthropology@swu.bg
Address: 66 Ivan Mihailov St, 2700 Blagoevgrad