АНТРОПОЛОГИЯ

АNTHROPOLOGY

Списание за социокултурна антропология

Journal for Socioсultural Anthropology
Issue 7 /2020
ISSN 2367-573X (Print); ISSN 2682-9649 (Online)

Anthropology. Journal for Sociocultural Anthropology/ Антропология. Списание за социокултурна антропология is an annual edited journal of scholarship on Europe with focus on Southeastern and Eastern Europe. Our mission is to encourage academic discussion and debate on sociocultural anthropology, open to Bulgarian and international authors alike.


 

СЪДЪРЖАНИЕ/ CONTENTS

Research Articles:

КОНВЕРСИЯ И ЛОКАЛНА ОБЩНОСТ/ CONVERSION AND LOCAL COMMUNITY

Евгения Троева /

ОТ ЗАНАЯТЧИЙСКАТА СТОКА ДО БУТИКОВИЯ ПРОДУКТ: ПРОИЗВОДСТВОТО НА РЪЧЕН ХЛЯБ  – МЕЖДУ БЪЛГАРСКИТЕ ТРАДИЦИИ И ГЛОБАЛНИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ/ FROM HANDICRAFT GOODS TO BOUTIQUE PRODUCT: THE PRODUCTION OF HAND-MADE BREAD BETWEEN BULGARIAN TRADITIONS AND GLOBAL CONCEPTS OF HEALTHY NUTRITION

Иванка Петрова/

СВАТБЕНИЯТ ТУРИЗЪМ В ГРАДСКА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК. СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ /URBAN WEDDING TOURISM IN BULGARIA AT THE BEGINNING OF THE 21ST   CENTURY. PRESENT DAY STATE AND PROSPECTS

Милена Маринова/

ПАМЕТНИЦИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕПРЕСИИ В БЪЛГАРИЯ (1944 – 1989): МЕЖДУ КОЛЕКТИВНАТА ТРАВМА, КУЛТУРНАТА ПАМЕТ И НАСЛЕДСТВОТО /MONUMENTS OF POLITICAL REPRESSIONS IN BULGARIA (1944 – 1989): BETWEEN COLLECTIVE TRAUMA, CULTURAL MEMORY, AND HERITAGE

Валентин Воскресенски /

КАЛОФЕРСКАТА ДАНТЕЛА: МАТЕРИАЛНИ  И СОЦИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ. СЪЗДАВАНЕ НА ДАНТЕЛЕНОИНДУСТРИАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В КАЛОФЕР ПРЕЗ 1910 г./ THE KALOFER LACE: MATERIAL AND SOCIAL TECHNOLOGIES. THE CREATION OF THE FIRST BULGARIAN SHUTTLE LACE-CRAFT SCHOOL IN KALOFER IN 1910

 Дария Василева/

THE RAINBOW IN BULGARIAN FOLKLORE AND SOME GENDER ISSUES

 Miroslav Izdimirski/

TECHNOLOGY AND MUSIC: ETHICAL AND MORAL ISSUES

Alexandra Fol /

НЮ ЕЙДЖ КАТО ПОЛЕ В КУЛТУРНАТА АНТРОПОЛОГИЯ НА XXI ВЕК: ПОДСТЪПИ, ДЕБАТИ, КОНТЕКСТИ / NEW AGE AND THE CULTURAL ANTHROPOLOGY IN THE  XXI CENTURY: APPROACHES, DEBATES, CONTEXTS

Анелия Манова /

Reviews

Меглена Златкова – Nikolai Vukov, Lina Gergova, Tanya Matanova, Yana Gergova (Eds.) Cultural Heritage in Migration. Sofia. Paradigma Publ. House, 2017, 492 p., ISBN 978-954-326-332-5

Орлин Спасов – Лозанка Пейчева „Народният дух“ в авторските песни от България. 2019. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. 400 с. ISBN 978-954-07-4875-7

Мария Христова – Юра Константинова, Надя Данова, Йордан Желев (съст. и ред.) Солун и българите: история, памет, съвремие. София: Институт за балканистика с Център по тракология. 2019. 655 с. ISBN:978-619-7179-10-1

Publisher

The journal is published by the Ethnology and Balkan Studies Department, South-West University „Neofit Rilski“, Bulgaria. Antropologia/Anthropology. Journal for Sociocultural anthropology is a peer-reviewed journal.

Copyright © South-West University „Neofit Rilski“, Bulgaria

ISSN 2682-9649 (Online)

ISSN 2367-573-X (Print)

Contacts: : journal.anthropology@swu.bg

Address: 66 Ivan Mihailov St, 2700 Blagoevgrad