Call for Papers 9/2/2022

Vol 9 №2 2022

FIELD SITES IN ETHNOGRAPHY – OLD AND NEW

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

The issue of field site(s) in ethnography is too comprehensive, referring to the fact that the work of an anthropologist in the field site is the production of knowledge. Field ethnographic research is crucial for the construction of empirical material and largely determines the analytical result. The history of sociocultural anthropology can also be examined through the history of the search for and discovery of new field sites, or the expansion of already known ethnographic field sites. Formed in the 19th century, as a discipline with a characteristic emphasis on exoticism and little-known in educated European societies and groups, anthropology was transformed following the turbulent social changes in the world, such as the collapse of the colonial system or the demise of socialism. Amongst the results of this process are, for example: the expansions of “anthropology of Europe”, “anthropology at home”, the anthropology of socialism and post-socialist transformations, or digital ethnography.

The modern dynamic world constantly poses the challenge of expanding the scope of known ethnographic field sites, including different geographical spaces and new research objects. This process raises the general question: “Which and what are considered to be modern ethnographic field sites?”, an issue that opens additional fields of discussion: what are the sources of anthropology (ethnology, ethnography); can the ethnographic field sites expand to infinity and how far are its borders open to expansion; in the outlined contexts, what are the relevant old and new techniques for doing field work?

In search of the answers to these questions, the thematic section of issue 9/2/2022 of „Антропология/Anthropology. Journal for Sociocultural Anthropology suggests the following subjects:

– What are the characteristics that distinguish “anthropology at home” and what are the appropriate ethnographic techniques?

– The risks and challenges of field work;

– Social networks as an ethnographic field site;

– Media as an ethnographic field site;

– Digital ethnographic field sites;

– Literary text as an ethnographic field site;

Deadline for manuscript submissions: May 30, 2022.

Deadline for publications: November 2022.

Papers are reviewed anonymously.

Please send the manuscripts to the following e-mail:  journal.anthropology@swu.bg

——————————————–

год. 9, № 2, 2022

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКАЦИЯ

 ЕТНОГРАФСКИТЕ ТЕРЕНИ – СТАРИ И НОВИ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Въпросът за терена/терените на етнографията е твърде широк и се отнася до факта, че работата на антрополога на терен е производство на знание. Теренното етнографско изследване е решаващо за  конструирането на емпиричния материал и  до голяма степен предопределя аналитичния резултат. Историята на социокултурната антропология може да се разгледа и чрез историята на търсенето и откриването на нови, или разширяването на вече познати етнографски терени. Обособила се през XIX като дисциплина с характерен акцент върху екзотичните и малко познати на образования европейски свят общества и групи,  антропологията се трансформира, следвайки бурните социални промени в света, като краха на колониалната система или рухването на социализма. Сред резултатите от този процес са например експанзията на „антропологията на Европа“,  „антропологията у дома“ (anthropology home), антропологията на социализма и постсоциалистическите трансформации, или дигиталната етнография.

Съвременният динамичен свят постоянно изправя антропологията пред предизвикателството да разшири полето на познатите етнографски терени, включвайки в него различни географски пространства и нови изследователски обекти. Този процес поставя генералния въпрос: „Кои и какви са е съвременните етнографски терени?“, който отваря допълнителни дискусионни полета: кои са източниците на антропологията (етнологията, етнографията); може ли етнографският терен да се разширява до безкрайност и докъде се простират неговите граници; в очертаните контексти, какви са релевантните стари и нови техники за работата на терен?

В търсене на отговорите на поставените въпроси тематичният раздел на кн. 2/ 2022 на списание „Антропология/Anthropology. Journal for Sociocultural Anthropology “ предлага следните акценти:

– какви са характерните особености, които отличават „антропологията у дома“ и кои са подходящите за нея етнографски техники?

– рискове и предизвикателства на теренната работа;

– социалните мрежи като етнографски терен;

– медиите като етнографски терен;

– дигиталните етнографски терени;

– литературният текст като етнографски терен;

Срок за приемане на ръкописите: 30 май 2022 г.

Срок на публикуване: ноември 2022 г.

Статиите се рецензират анонимно.

Моля, изпращайте ръкописите на адрес:  journal.anthropology@swu.bg

 

Loader
Loading…

EAD Logo
Taking too long?

Reload Reload document

|

Open Open in new tab

Download [113.13 KB]

 

About Ana Luleva

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН София 1000 Ул. „Московска“ 6А
This entry was posted in News. Bookmark the permalink.